BİGDER TOPLANTI ÇAĞRISI 19 Kasım 2016 günü Saat 10.00-15.00 BAOB

Değerli İSG Çalışanları
Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği, İSG Mevzuatında yaşanan sıkıntılar karşısında bugüne kadar Yetkili Mercilere çeşitli önerilerde bulunmuş ve kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmuştur.
Ancak Mevzuatta yapılan değişiklik ve ertelemeler sistemi tıkanma noktasına getirdiği görülmektedir. İSG Mevzuatımızda yapılan olumlu değişikliklere karşın, iş kazaları ve kaza sonucu ölümler 2012 yılından itibaren iki buçuk kat artmış bulunmaktadır.
İSG Mevzuatımız ve uygulamalarımız sürekli ILO tarafından eleştirilmekte ve uyarılmaktayız. Bu nedenle Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatımızın gözden geçirilmesi ve değişmesi yönünde gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Yetkili Mercilere iletilmek üzere İSG Mevzuatında yapılmasını istediğiniz değişiklik önerilerinizi 18 Kasım 2016 gününe kadar iletmenizi bekliyoruz.
19 Kasım 2016 günü Saat 10.00-15.00 de BAOB Bursa Akademik Odalar Birliği Salonunda sizlerden gelecek öneriler yine sizlerle birlikte çalışarak değerlendirecek ve Dernek Görüşümüzü birlikte oluşturacağız.

Aşağıda yer alan İSG Mevzuatın da yapılması talep edilen değişiklik önerileri üzerinde eleştiri ve katkıda bulunabileceğiniz gibi yeni konu başlıkları için de önerilerinizi yapabilirsiniz:


1- ULUSAL İSG KONSEYİ’NİN yapısı değiştirilerek özerk bir Kurum haline getirilmesi uygun olacaktır. Konsey strateji ve hedef belirlemekle kalmamalı aktif olarak Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasında görev almalıdır. Konsey Genel Kurulu strateji ve Mevzuat önerileri hazırlamalı, Konsey Üst Kurulu ise İSG Uygulamalarını izleyen ve gerekli yaptırımları uygulanmasını sağlayan yetkileri bulunmalıdır. Üst Kurulun özerk ve demokratik yapısı gereği siyasi baskılardan ve endişelerden uzak kalacağını düşünmekteyiz.

 Konsey Üst Kurulu Üyeleri:
- ÇSGB, SGK, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İSGGM yetkilileri,
- İşçi, İşveren ve Kamu Çalışanları Konfederasyonlarından birer temsilci,
- Sigorta Şirketlerinden birer temsilci,

Konsey Genel Kurulu Üyeleri:
- ÇSGB, SGK, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İSGGM yetkilileri,
- İşçi, İşveren ve Kamu Çalışanları Konfederasyonlarından birer temsilci,
- Sigorta şirketlerinden temsilcileri
- Sağlık, Milli Eğitim vb. ilgili Bakanlık yetkilileri
- TOBB temsilcisi
- TMMOB, TTB temsilcileri
- İSG Profesyonellerini Kurumsal ve Bireysel temsil eden birer STK temsilcisi yer almalıdır.

2- OSGB kuruluş ve yetkileri yeniden düzenlenmelidir.
- OSGB kurucu veya ortaklarından en az biri 5 yıllık A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi olmalıdır. OSGB ortaklık yapısında çoğunluk (> % 50) hisse, bu şartları taşıyan Hekim ve/veya Uzmanın olmalıdır. OSGB’LERİN yetki başvurusunda ibraz ettiği tam süreli İSG Profesyoneli kadrosu, şu şekilde olmalıdır: En az biri A Sınıfı olmak üzere iki İş Güvenliği Uzmanı ve bir İşyeri Hekimi. Diğer Sağlık Personeli ise, zorunluluk kapsamından çıkarılmalıdır.
- OSGB Yetki sınırı; 80 km. yarıçaplı alan olmalıdır. Özellikle, aynı işverene/şirkete ait farklı illerdeki işyerlerine hizmet sunulduğunda, yetki devri olarak yorumlanmamalıdır. OSGB aynı işverene ait tüm illerde hizmet verebilmelidir.
- OSGB’ler, İSG sektöründeki tüm hizmetleri (İlkyardım, Hijyen Laboratuvarı, Periyodik kontrol hizmetlerinini ) Şirket olarak aynı adreste yürütebilmelidir.
- İSG Hizmet niteliğini olumsuz yönde etkileyen düşük bedeller karşılığında hizmet üret(e)meyen Kırmızı OSGB’lerin bu uygulamasına yönelik; Minimum İSG Hizmet Fiyat Tarifesi’ni, Özerk Üst Kurul belirlemelidir, resmî olarak da yayımlamalı ve takip etmelidir.
- Denetim ve cezalar Konsey Üst Kurulu tarafından yerine getirilmelidir.
- OSGB denetimlerini, OSGB’lerin bağlı olduğu bir Oda teşekkülü halinde, tüm OSGB’lerin zorunlu üyesi olduğu bu Oda marifetiyle de yapılabilir.
- İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli sayısı yetersizdir, kısa dönemde de yeterli sayıya ulaşması beklenmemektedir. 2-9 çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerine işyeri hekimi görevlendirilmesi en az 5 yıl, Tehlikeli sınıftaki işyerlerine 2 yıl ertelenmelidir. 2-49 çalışanı olan az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerlerine işyeri hekimliği hizmeti, Kamu Sağlık Kuruluşları ile İşyeri Hekimi Belgesine haiz aile hekimleri tarafından verilmesi sağlanmalıdır. Bu işyerlerine Sağlık Taramaları, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği Sağlık Kuruluşları tarafından bedeli Bakanlık tarafından ödenerek yapılması yerinde olacaktır.

3- İş güvenliği uzmanlarının hangi sektörlerde çalışma yapacaklarına dair Sektörel düzenleme geciktirilmeden yapılmalıdır.

4- İşverenler iş güvenliği uzmanlarının mesleki etik ve mevzuata uygun çalışmalarından rahatsızlık duymakta ve görevlerini yapmalarını engellemektedirler. Bu sorunun çözümü İSG Hizmetleri ücretlerinin SGK Primlerinden ayrılan paylardan oluşacak fondan karşılanması ile çözülür.  İSG Hizmeti bedelinin Fondan karşılanması halinde, 2013 yılından buyana İSG Hizmeti almayan ve cezalı duruma düşmüş 470.000 işyerinin sistem içine alınmasını sağlayacaktır.

5- Mevzuattaki uygulamada finansman desteği yetersiz kalmakta ve uygulanmasındaki zorluk nedeni ile yararlanılamamaktadır. Yönetmelikteki uygulamanın yerine bu işverenlere sigorta primlerinden indirim yapılması uygulama açısından daha kolay olacaktır.

6- Meslek Hastalıkları tanısını koyacak sağlık hizmeti sunucuları ile ilgili Yönetmelik çıkarılmalıdır.

7- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanlara verilmesi öngörülen mesleki eğitimler verilmeyip belli bir ücret karşılığı belge düzenlenmektedir. Yönetmelik kaldırılmalı yerine Mesleki Yeterlilik Sınavlarına yönelik akredite eğitim kurumları ile ilgili yönetmelik çıkarılmalıdır. Bu Eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Liseleri de yer almalıdır.

8- İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimleri 5 yılda bir sınavlara katılarak belgelerini vize ettirmektedirler. İSG Katipte beş yıl içerisinde iki yıldan az çalışmış olanların yenileme eğitimi almaları yararlı olacaktır.

9- 2-9 çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin işveren veya vekillerine verilen eğitimler Eğitim Kurumları tarafından örgün eğitim olarak te verilebilmeli


10- Periyodik Teknik Kontrolleri yapacak elemanların Bakanlık tarafından teknik kontrol yapacakların akredite edilmeleri ve Yönetmelikte bu konu ile ilgili bir daha erteleme yapılmamalıdır.

11- Kapatılması yönünde idari bir soruşturması olan veya kapatılması için gerekli ceza puanı %80 i bulan OSGB veya Eğitim Kurumları dışında, kendi isteği ile Eğitim Kurumları ve OSGB lerini kapatan firmaların yeni başvuruları engellenmemelidir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İSGDEM Denizli Şubemiz Hk. (DENİZLİ İSG A.Ş.).